Betingelser for Skovshoved Triathlon Klub (STK)
 
Forretningsbetingelser for Skovshoved Triathlon Klub's website www.skovshovedtri.dk og www.skovshovedtriungdom.dk : Link
 

Formand

formand@skovshovedtri.dk

Websupport

websupport@skovshovedtri.dk

Klubhus

Skolevej 23 ( via Kildeskovstien ) 2820 Gentofte

Sommer Klubhus

Charlottenlund Strandpark ( PALO ) 2920 Charlottenlund
Skovshoved Triathlon Klub - Skole vej 23 (indgang via sti fra Kildeskovsvej) - 2820 Gentofte - Tlf. -