Skovshoved Triathlon Klub's vedtægter
 

§ 1 - Navn og hjemsted
 Foreningen Skovshoved Triathlon Klub har hjemsted i Gentofte kommune og er stiftet den 17. oktober 2004.
 Foreningen er tilsluttet Dansk Triatlonforbund (DtriF) under Danmarks Idrætsforbund (DIF) og er underlagt deres love og bestemmelser.


§ 2 - Formål
 
Foreningens formål er at dyrke samt udbrede kendskabet til triatlon-sporten for unge og voksne uanset niveau ved at sikre de bedste muligheder for at dyrke triatlon samt kammeratligt samvær med ligesindede i deres fritid.
 Med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i klubben ønskes endvidere at udvikle medlemmernes lyst til at engagere sig og tage et medansvar i foreningen. 

§ 3 - Medlemskab
 Som aktivt medlem kan bestyrelsen optage alle der er fyldt 18 år. Klubben tilbyder forskellige varianter af medlemskaber med triatlon disciplinerne; svømning, cykling og løb som fremgår af klubbens hjemmeside. 
 Tri-licens gives kun til fuldt Tri-medlemskab.

§ 4 - Indmeldelse
 Indmeldelse sker via klubbens hjemmeside. Indmeldelsen er bindende for et år fra indmeldelsesdatoen. 

§ 5 - Udmeldelse
 Udmeldelse kan kun ske umiddelbart før opkrævning af kontingent. Udmeldelsesker ved afvisning af kommende kontingentbetaling (ca. 5 dage før kontingentet skal forfalde). 
Herudover sendes en mail til formand@skovshovedtri.dk om at man ikke ønsker at forsætte medlemskabet.
 
Såfremt kontingentet ikke betales rettidigt udmeldes medlemmet af klubben.

 § 6 - Kontingent

 Kontingentet fastsættes på den ordinære generalforsamling og opkræves årligt i den måned, hvor medlemmet første gang har indmeldt sig i foreningen. Opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen.
 

§ 7 - Restance
 Kontingentet skal være betalt inden udgangen af forfaldsmåneden.

 

§ 8 - Udelukkelse og eksklusion
 Et medlem kan udelukkes eller ekskluderes, såfremt vedkommendes opførsel strider mod foreningens vedtægter eller medlemmet på særlig grov måde har tilsidesat sine medlemspligter. Såvel i sager om udelukkelse som eksklusion har medlemmet krav på at blive hørt inden bestyrelsen træffer sin afgørelse. I sager om eksklusion har medlemmet krav på, at sagen afgøres på førstkommende generalforsamling og at sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt. En generalforsamlings afgørelse af en eksklusion kræver samme majoritet som ved ændring af foreningens vedtægter.


§ 9 - Ordinær generalforsamling
 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af marts måned. Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer samt hvem bestyrelsen måtte indbyde. Stemmeret har alle aktive medlemmer, som ikke er i kontingentrestance.

Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. Generalforsamlingen indkaldes med minimum 4 ugers varsel ved brev eller mail og på foreningens hjemmeside med angivelse af dagsorden. Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse. Er der indkommet forslag, fremsendes disse til medlemmerne tillige med den endelige dagsorden og det reviderede regnskab, således at dette er medlemmerne i hænde senest en uge før generalforsamlingen.

En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

 § 10 - Dagsorden

 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
  3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse
  4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse
  5. Fastsættelse af kontingent
  6. Behandling af indkomne forslag
  7. Valg af formand/kasserer
  8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  9. Valg af revisor og revisorsuppleant
  10. Eventuelt

 

§ 11 - Generalforsamlingens ledelse m.v.
 Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen. Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Dog kræver vedtægtsændringer og foreningens opløsning kvalificeret majoritet – jvf. § 17 og § 18.
 Valgbare til bestyrelsen er medlemmer, der har stemmeret – jvf. § 9.
 

§ 12 - Ekstraordinærgeneralforsamling
 Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst en femtedel af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt over for bestyrelsen fremsætter ønske herom med en angivelse af det emne, som ønskes behandlet. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 6 uger efter begæringens modtagelse. For så vidt angår krav til indkaldelsen, mødets ledelse, afstemning m.m. gælder de samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling.


§ 13 - Bestyrelse – Valg
 Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver. De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i henhold til vedtægterne.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og to til fire bestyrelsesmedlemmer.  
 Bestyrelsesmedlemmerne vælges for to år ad gangen af den ordinære generalforsamling. Formand er på valg i lige år. Kasserer er på valg i ulige år. 
 Bestyrelsen udpeger tre disciplinansvarlige – en svømmeansvarlig, cykelansvarlig og en løbeansvarlig. Et bestyrelsesmedlem kan vælges til disciplinansvarlig.
 

 

§ 14 - Forretningsorden og tegningsret
 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 3 af dens medlemmer, heriblandt formanden, er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. Foreningen tegnes af formanden. 

Ved økonomiske dispositioner over kr. 6.000,00 kræves underskrift af formand og kasserer i forening. Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom skal godkendes af generalforsamlingen. Ligeledes skal lånoptagelse på mere end kr. 10.000,00 godkendes af generalforsamlingen.

 

§ 15 - Regnskab
 Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Bestyrelsen skal inden den 15. januar afgive driftsregnskab for det foregående år og status pr. 31. december til revisoren. Driftsregnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorens påtegning og underskrift. Driftsregnskab og status udsendes til foreningens medlemmer sammen med den endelige dagsorden til den ordinære generalforsamling.

 

§ 16 - Revision
 På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen en revisor. Revisoren skal hvert år i januar måned gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er til stede. Revisionsformen er regnskabsmæssig revision og driftsregnskab samt status forsynes med en påtegning. Revisoren har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.
 

§ 17 - Vedtægtsændringer
 Ændring af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.
 

§ 18 - Foreningens opløsning
 Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særligindkaldt ekstraordinær generalforsamling. For at denne er beslutningsdygtig kræves, at mindst 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede. For at forslaget kan vedtages kræves, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed uanset, hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede. Evt. overskud, der er opstået ved deltagerbetaling ved foreningens virksomhed efter folkeoplysningslovens bestemmelser, skal i tilfælde af klubbens opløsning tilfalde almennyttige formål i overensstemmelse med de samme lovbestemmelser.

 

 

Senest opdateret: Den 16 marts 2022

Formand

formand@skovshovedtri.dk

Klubhus Annexet

Kildeskovsvej 36C ( via Kildeskovstien ) 2820 Gentofte

Klubhus Vandslottet

De hvide barakker Charlottenlund Strandpark 2920 Charlottenlund
Skovshoved Triathlon Klub - Kildeskovsvej 36C - 2820 Gentofte - Tlf. -